Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Tisdag den 9 maj 2023 kl. 18:00
Lokal:
Rest. Ikaros Barkarby Centrum

Dagordning

  1.    Stämman öppnas

  2.    Godkännande av dagordning

  3.    Val av stämmoordförande

  4.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

  5.    Val av två justerare tillika rösträknare

  6.    Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

  7.    Fastställande av röstlängd

  8.    Föredragning av styrelsens årsredovisning

  9.    Föredragning av revisorns berättelse

10.    Beslut om och fastställande av resultat- och balansräkning

11.    Beslut om resultatdisposion

12.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

13.    Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14.    Val av styrelseledamöter och suppleanter

15.    Val av revisor och revisorssuppleant

16.    Val av valberedning

17.    Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18.    Stämman avslutas

19.    övriga frågor

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Barsbro Parken

Rulla till toppen