Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Tisdag 14 maj 2024 Kl 18.00
Lokal: Restaurang Ikaros Barkarby Centrum

Dagordning
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
8. Föredragning av revisorns berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om resultatdisposition
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende
17. Avslutande

Barkarby den 24 april 2024

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barsbro Parken

Rulla till toppen