Kallelse till extrastämma 8 juni

Datum och tid: Onsdag den 8 juni 2022 kl. 18:00
Lokal:
Rest. Ikaros Barkarby Centrum

Dagordning

  1.    Stämman öppnas

  2.    Godkännande av dagordning

  3.    Val av stämmoordförande

  4.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

  5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare

  6.    Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst

  7.    Fastställande av röstlängd

  8.    Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

  8.a Nya stadgar § 9

  9.    Stämmans avslutande

Extrastämma p g a stadgeändring

Barkarby den 21 maj 2022

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Barsbro Parken

Rulla till toppen